Kyonggi University

CONTINUING EDUCATION CENTER

20191025_210518.png
> 부사관과정 > 교육목표

​교육목표

군 초급지휘자의 역량을 함양하여 대한민국 최정예 국방간부 육성

ABOUT US
전공지식의 모든 내용을 기초부터 마무리까지 체계적이고 효율적인커리큘럼으로
학습하게 됩니다.
ADDRESS

대표자 : 김인규 (경기대학교 총장)  사업자등록번호 : 110-82-11324
서울시 서대문구 경기대로 44 별관 101

Tel :  02. 312. 2034                            Fax :  02. 312. 2023

센터장 : 010-3470-1160

e-mail : woo117ha@naver.com

© COPYRIGHT (C) 2019 KYONGGI UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.